Make your own free website on Tripod.com

คุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
(Definition and Specification of Transducer)


เซ็นเซอร์ (Sensor)
เซ็นเซอร์ คือ ส่วนที่รับสัญญาณจากกระบวนการในตอนแรก

หรืออาจจะเรียดได้ว่า “ อินพุตทรานสดิวเซอร์ ”

เซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัด

ทำหน้าที่เปลี่ยนปริมาณทางฟิสิกส์

เช่น การสั่นสะเทือน หรือปริมาณทางเคมี เช่น ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ

ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น

เซ็นเซอร์ทางเคมี (chemical sensor) มักจะทำมาจากออกไซด์ เช่น SnO2

ใช้วัดปริมาณ ไฮโดรเจน

ในบรรยากาศที่มีก๊าซ ไฮโดรเจนผสมอยู่

โดยไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนบนผิวของ SnO2

ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาแปรตามความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจน

และปริมาณออกซิเจน ปริมาณออกซิเจน

ที่เปลี่ยนแปลงจะถูกวัดอยู่ในรูปของค่าความนำไฟฟ้า

หรือค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ง่ายต่อการตรวจสอบ

ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือหน่วยควบคุม (controller)

หรืออุปกรณ์สัญญาณเตือน (alarm)

เซ็นเซอร์ที่ฝังในร่างกายมนุษย์ เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าต่างๆภายในร่างกาย

โดยจะฝังลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

ตัวอย่างเช่น

เซ็นเซอร์สำหรับวัดความดันเลือดโดยฝังไว้ภายในหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ

มีขนาดเพียงเมล็ดข้าว

 

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)
“ ทรานสดิวเซอร์ ” คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับรับความรู้สึก

ตัวแปรทางกายภาพตัวใดตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยน
ค่าทางด้านเอาต์พุตให้เป็นตัวแปรทางกายภาพตัวอื่น

ตัวอย่างของตัวแปรทางด้านอินพุต

ที่ทรานสดิวเซอร์ต้องการวัดเป็นไปได้หลาย ๆ
อย่างบางครั้งมิติของหน่วยสัญญาณทางด้านอินพุต

และเอาต์พุตอาจจะมีค่าเหมือนกัน

ในกรณีดังกล่าวที่เห็นได้ชัด ได้แก่ หม้อแปลง

 

กลับไปก่อนหน้านี้.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>หน้าถัดไป