Make your own free website on Tripod.com

ความสำคัญของการวัดและการควบคุม
วัตถุประสงค์ของการวัดและการควบคุม

มีความสำคัญดังต่อไปนี้


1. การวัดเป็นการแสดงตัวแปรซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบ
2. เพื่อควบคุมความแน่นอนในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการ

หลักการของการวัดคือ
เปรียบเทียบค่าจริงกับค่าที่ต้องการจะปฏิบัติงาน
3. การจำลองสภาพของระบบ
4. เป็นการทดลองเพื่อศึกษาการออกแบบ
5. เพื่อใช้ในการปรับกระบวนการ
6. เพื่อทดสอบวัสดุ รักษามาตรฐาน

และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
7. เพื่อยืนยันปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์/ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
8. เพื่อควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม


กลับไปก่อนหน้านี้.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>หน้าถัดไป